آرشیو مطالب | [مقالات و آثار علمي]

1393/06/25

ارزيابي كاركرد هماهنگي سازمان هاي مسوول در مديريت بلاياي طبيعي

1393/06/25

بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در ايران و ارائه چارچوب هاي سياست گذاري براي توسعه آن

1393/06/25

بررسي تاثير زير ساخت هاي مديريت دانش بر استقرار نظام مديريت دانش در سازمان (مطالعه موردي: شركت سايپا پرس)

1393/06/25

بررسي ميزان كارايي شيوه هاي تبليغاتي بانك سامان در جذب مشتري

1393/06/25

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و شكل گيري فعاليت هاي تعاوني روستايي

1393/06/25

راهكارهاي فرهنگي ارتقاي سطح موفقيت استقرار نظام مديريت دانش

1393/06/25

بررسي نقش ميزان خلاقيت بر فرايند مديريت دانش

1393/06/25

بررسي چالش هاي خصوصي سازي آموزش عالي (مطالعه تطبيقي در چهار كشور منتخب)

1393/06/25

ارزيابي ميزان موفقيت پروژه سيستم اطلاعات بيمارستاني در بيمارستان آموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس با استفاده از مدل تحل...

1393/06/25

بررسي نقش عوامل موثر بر موانع كارآفريني سازماني

1393/06/25

دريافت دانشجويان دانشگاه ها از برنامه هاي شبكه فارسي صداي آمريكا

1393/06/24

امكان سنجي و ارائه راهكاري براي پياده سازي مديريت دانش در محيط هاي بيمارستاني مطالعه موردي بيمارستان امام خميني (ره)

۱ ۲ 

جستجو

پربیننده ترین ها

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

راهبردهاي مديريتي براي توسعه گردشگري درماني در ايران

یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

توسعه الگوي مناسب تصميم گيري تحت شرايط بحران سازماني با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معي...

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كار آفريني

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

An Explantion for internet use obstacles concerning E- learning in Iran

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

ارزيابي اثر بخشي تبليغات بانك پارسيان و شناسايي مهم ترين عامل در افزايش اثر بخشي آن در سطح شهر ...

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

آسيب شناسي فضاي مجازي؛ بررسي تاثير استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي دانشجويان

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

چالش ها و پيشنهادها (راهكارها) در توسعه مفهومي كارآفريني

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

مطالعات پسا استعماري و اينترنت: تحليل گفتمان ايميل هاي غيرشخصي دانشجويان تهران

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

بررسي تاثير بيوريتم بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي - شركت نارگان)

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در ايران و ارائه چارچوب هاي سياست گذاري براي توسعه آن