آرشیو مطالب | [مقالات و آثار علمي]

1394/05/25

توسعه الگوي مناسب تصميم گيري تحت شرايط بحران سازماني با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره ANP; (مورد مطالعه: شر...

1393/06/25

راهبردهاي مديريتي براي توسعه گردشگري درماني در ايران

1393/06/25

ارزيابي اثر بخشي تبليغات بانك پارسيان و شناسايي مهم ترين عامل در افزايش اثر بخشي آن در سطح شهر تهران

1393/06/25

تبيين تهديدات سيستم هاي اطلاعات از منظر كاربران

1393/06/25

مطالعات پسا استعماري و اينترنت: تحليل گفتمان ايميل هاي غيرشخصي دانشجويان تهران

1393/06/25

بررسي تاثير بيوريتم بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي - شركت نارگان)

1393/06/25

مطالعه پيمايشي درباره ي اعتبار رسانه هاي خبري در جريان تحولات اجتماعي قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري 1388

1393/06/25

مديريت فرمانشي بحران هاي ارتباطي: الگويي متكي بر تركيب هوش مصنوعي و جمعي

1393/06/25

تصوير سازي زن مسلمان در كاريكاتورهاي غير مسلمانان. ذيل موضوع زن مسلمان نشانه شناسي كاريكاتورهاي پايگاه الكترونيكي تونپول...

1393/06/25

موانع خصوصي سازي آموزش عالي در ايران و ارائه راهكارهايي جهت رفع آن

1393/06/25

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كار آفريني

1393/06/25

عوامل موثر در سياست گذاري آموزش عالي با رويكرد اصل 44

1393/06/25

تبيين تهديدات سيستم هاي اطلاعات از منظر كاربران

1393/06/25

An Explantion for internet use obstacles concerning E- learning in Iran

1393/06/25

چالش ها و پيشنهادها (راهكارها) در توسعه مفهومي كارآفريني

1393/06/25

بررسي موانع زيرساختي اعمال مديريت دانش و ارائه الگوي بهبود در مراكز آموزش عالي

1393/06/25

بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در ايران و ارائه چارچوب هاي سياست گذاري براي توسعه آن

1393/06/25

راهكارهاي فرهنگي ارتقاي سطح موفقيت استقرار نظام مديريت دانش

1393/06/25

تحليل وبلاگ هاي سياسي - اجتماعي با رويكرد حوزه عمومي هابر ماس

1393/06/25

آسيب شناسي فضاي مجازي؛ بررسي تاثير استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي دانشجويان

۱ ۲ 

جستجو

پربیننده ترین ها

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

راهبردهاي مديريتي براي توسعه گردشگري درماني در ايران

یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

توسعه الگوي مناسب تصميم گيري تحت شرايط بحران سازماني با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معي...

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كار آفريني

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

An Explantion for internet use obstacles concerning E- learning in Iran

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

ارزيابي اثر بخشي تبليغات بانك پارسيان و شناسايي مهم ترين عامل در افزايش اثر بخشي آن در سطح شهر ...

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

آسيب شناسي فضاي مجازي؛ بررسي تاثير استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي دانشجويان

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

چالش ها و پيشنهادها (راهكارها) در توسعه مفهومي كارآفريني

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

مطالعات پسا استعماري و اينترنت: تحليل گفتمان ايميل هاي غيرشخصي دانشجويان تهران

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

بررسي تاثير بيوريتم بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي - شركت نارگان)

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در ايران و ارائه چارچوب هاي سياست گذاري براي توسعه آن