مراسم ضيافت افطار با حضور رياست محترم جمهور و مد جويان بهزيستي و كميته امداد - خرداد 96