هشتمين جلسه شوراي راهبردي امور اقتصادي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي با حضور دكتر ربيعي - خرداد 96