نشست اشتغال فراگير و تفسيم كار ملي با حضور دكتر ربيعي - خرداد 96