نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرا استانی - خرداد 96