اولین کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار با حضور دکتر ربیعی - شهریور 96