چهارمين نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي تعاوني هاي كشور - شهريور 96