نشست هم انديشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه معلولين با حضور دكتر ربيعي - 14 آذر 96