گردهمايي روز جهاني افراد داراي معلوليت با حضور دكتر ربيعي - 18 آذر 96 - برج ميلاد