اختتاميه دوازدهمين دوره مسابقات حفظ ، قرائت و مفاهيم قران كريم ، جامعه ، كار و تلاش كشور با حضور دكتر ربيعي - 20 اذر 96