اختتاميه نخستين جشنواره موسيقي ، نغمه هاي كار و تلاش با حضور دكتر ربيعي - 29 اذر 96