همايش سازمان هاي مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولين با حضور دكتر ربيعي - 3 دي 96