نشست تخصصي گفت و گوي اجتماعي سه جانبه با حضور دكتر ربيعي - 24 بهمن 96