حضور دكتر ربيعي در جمع بازنشستگان معترض به اجراي قانون خدمات كشوري - 8 اسفند 96