بازديد دكتر ربيعي از خبرگزاري جمهوري اسلامي 15 اسفند 96