دیدار نوروزی مدیران شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی با دکتر ربیعی - فروردین 97