امروزه اعتیاد در بستر جامعه مایوس شکل می گیرد.


امروزه اعتیاد در بستر جامعه مایوس شکل می گیرد. انسان های پر امید جامعه ای بانشاط به دنبال خواهند داشت. کسانی که بذر ناامیدی و ناامنی روانی می پاشند، اینان آسیب افروزی می کنند. امید راه نجات ماست.

دریافت ویدیو