کج فهمی، مسایل اجتماعی را به آسیب تبدیل می کند. علت های طلاق تغییر کرده اند.


کج فهمی، مسایل اجتماعی را به آسیب تبدیل می کند. علت های طلاق تغییر کرده اند. قبول سهم جایگاه زن در ایران امروز و عدالت جنسیتی، خانواده های کم تنش به همراه خواهد داشت.

دریافت ویدیو