واکنش ربیعی به ناآرامی‌ها و اعتراض‌های روزهای گذشته: اعتراض حق مردم است،اما برای شنیدن صداها باید بیش‌تر کار مر کردیم


واکنش ربیعی به ناآرامی‌ها و اعتراض‌های روزهای گذشته: اعتراض حق مردم است،اما برای شنیدن صداها باید بیش‌تر کار.می‌کردیم 🔹صدا و تخریب با هم‌متفاوت هستند 🔹باید روش‌ها را اصلاح کنیم

دریافت ویدیو