هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان با حضور دكتر ربيعي - مردادماه 96