دیدار اعضای اتاق بازرگانی با دکتر ربیعی - شهریور 1396