آيين امضاي تفاهم نامه همكاري جهاد دانشگاهي و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي با حضور دكتر ربيعي - مهر 96