چهارمين همايش ملي روز روستا و عشاير با رويكرد نخبگان روستايي با حضور دكتر ربيعي - مهر 96