دکترربیعی در همایش رشد فراگیرتاویلی از اقتصاد مقاومتی : نگاه به اشتغال نیازمند یک تغییر پارادایم است/نظریه رشد فراگیرواشتغالی که باید در پارداریم جدید دنبال کنیم سیاست هایی است که حامی فقراست

تاریخ انتشار : 1395/11/06 13:18

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد : امروز نظریه رشد فراگیرواشتغالی که باید در پارداریم جدید دنبال کنیم سیاست هایی است که حامی فقراست . برای این که بتواندفقر چند بعدی و حتی محیط زیست و کیفیت زندگی را مورد توجه قراردهد

اجتماعی دکترعلی ربیعی که امروزدرهمایش یک روزه " رشد فراگیرتاویلی از اقتصاد مقاومتی " در مجموعه فرهنگی تلاش سخنرانی می کرد افزود :  جهت گیری ومحورفعالیت های  ما در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و در بخش توسعه کارآفرینی و اشتغال  تغییر پارادایم به رشد فراگیر است و سیاست های رفاهی نیز باید به سمت رشد و اشتغال فراگیر و فقرزدا سوق پیدا کند . حتی باید ایجاد اشتغال را تعاونی محور کنیم و تعاونی ها می توانند در این زمینه کمک بسیار زیادی کنند . همکاران من دراداره های کل استان ها نیزباید بتوانند با نظریه تغییر پارادایم نگاه به اشتغال این پیوند  ایجاد کنند که تعاونی ها بیهوده تشکیل نشوند و بتوانند رشد اشتغال فراگیر را دنبال کنند . اگر می توانستیم هدفمندی یارانه ها را نیز در این زمینه جهت می دادیم ضررنمی کردیم . باید همه فعالیت های ما در این زنجیره باشد .

دکترربیعی خاطرنشان کرد : ساختارها درمقابل سیاست ها و سنت های کلاسیک ایجاد اشتغال مقاوم هستند و دیدگاه ها دیرتغییر می کند .این ساختارها چه در ساختارهای درون خودمان است که بنده کم و بیش از گوشه و کنار می شنوم و متاسفم که هنوز نظریه هایی که درحوزه های کارآفرینی مطرح می شود مبنی برمطالعات سال های 1960 است .

وی تصریح کرد : درنشست با افراد موثر می شنوم که هنوزبه رابطه خطی تولید بزرگ و اشتغال بزرگ، کارخانه بزرگ و اشتغال بزرگ می اندیشند.اگر ما به همین دستاورد برسیم که نیازمند تغییر پارادایم هستیم به این درک می رسیم که ایجاد اشتغال در شرایط ایران امروز با کدام روش ها امکان پذیرخواهد بود . آیا ما کماکان به فولادسازی ها و پتروشیمی سازی ها که نیازکشورهم هست و دقیقا هم باید به آن ها بپردازیم اما می توانیم به آن ها دل ببندیم که مسیربزرگی از اشتغال را برای ما به ارمغان می آورد ؟ آیا جاده سازی ها و ساختمان های بزرگ اشتغال بزرگ را برای ما به دنبال می آورد و وضع زندگی مردم را بهتر خواهد کرد ؟ این ها نکات و پرسش هایی هستند که درمبحث تغییرپارادایم به آن خواهم پرداخت .  

وی اضافه کرد : برای روشن ترشدن موضوع باید بگویم که ما زمانی سیاست های تعدیل اقتصادی را ودریک دوره دیگری خصوصی سازی را به عنوان نجات دهنده های کشوربرای بهترزندگی کردن وافزیش زندگی مطرح کرده ایم که درصدد نفی هریک از آن ها نیستم اما بانگاهی به سابقه 80 سال تلاش برای توسعه به این نتیجه دست پیدا می کنیم که آن چه از این رویکرد ها به دست آمده است رضایت بخش نیست و درنهایت نرخ بیکاری درکشور بالاست و انباشته ای ازجمعیت بیکاروجود دارد

دکترربیعی به عقب ماندگی های فنآوری وتوزیع نامناسب مواهب اجتماعی توسعه  و نامناسب بودن شاخص هایی مانند بیکاری اشاره کرد و گفت : به علاوه این ها موانع محیط زیستی ومیلیون ها نیروی انسانی صرف شدند که تازه ما به این نقطه برسیم که اکنون ما قرارداریم .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی تاکید کرد : یکی ازامتیازهای هم نشینی های کار ورفاه اجتماعی پیوند دادن سیاست های رفاهی واشتغالی  بایکدیگر است و مفهوم رشد فراگیر ،اشتغال ضدفقراست

وی تصریح کرد : یک زمانی تصور می شد که دسترسی همگان به  نتایج رشد ، کاهش فقر را به دنبال دارد یعنی خودبه خود رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر می شود، به عبارتی پس از بروز رشد اقتصادی شکاف ها کمتر می شود اما تجارب توسعه ای نشان داد که نه تنها مواهب اقتصادی رشد به صورت عادلانه توزیع نشده اند بلکه فقرفقرا هم خود به عنوان عامل ضد رشد عمل کرد .سیاست های صدقه ای رفاهی هیچ کدام درمان فقر ما نبود . بنابراین من معتقدم امروز نظریه رشد فراگیرواشتغالی که  باید در پارداریم جدید دنبال کنیم سیاست هایی است که حامی فقراست برای این که بتواندفقر چند بعدی و حتی محیط زیست و کیفیت زندگی را مورد توجه قراردهد امروزنیازداریم .

دکترربیعی درادامه گفت : متاسفانه رشد متکی به صنعت نفت  اشتغال زایی بسیار پایینی دارد وبر توزیع ثروت نابرابردامن می زند.

وی یادآورشد : تنوع قومی ، جغرافیای گسترده و عدم امکان توانمندی برخی از مناطق ما وضعیت پیچیده ای را درراستای مبارزه با فقر و اشتغال فراگیر به وجود آورد بنابراین کشورهایی نظیر مابه یک استراتژی رشد فراگیر و اشتغال جدید نیازدارند .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی اشاره کرد : درمباحث جدید، پاشیدن پول اشتغال ایجاد نمی کند و هیچ جا دردی را دوا نکرده است ، تنها موجب شکل گیری نوعی از فساد طبقه جدید ثروتمندان اجتماعی شده است و به هدف نزده است .

دکترربیعی افزود : استراتژی رشد فراگیر ما عمدتابا تکیه بر نیروی انسانی و ایجاد صنایعی است که اشتغال ایجاد می کند .بنابراین سازمان فنی و حرفه ای کشورمان باید افراد با این گونه صنایعی که شغل ایجاد می کنند توانمند کند . ما قطعاباید از صنایع سرمایه بر وکم اشتغال زا اجتناب کنیم هرچند که این امر نیز از ضرورت های کشوراست اما تجربه تلخ فولاد های چند هزارتنی و تعطیلی پیاپی آن ها از این جنس است که به آن اشاره می کنم .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی برنقش آفرینی دولت دراین زمینه اشاره کرد و گفت : منظور از این امر بزرگ کردن دولت نیست بلکه باید دولت در زمینه رشد فراگیر نقش آفرینی کند .

دکترربیعی اشاره کرد : باید اندیشه های جدیدی برای تفكر توسعه کشور تزریق کنیم . سیاست های توسعه صنایع خاص و اشتغالزا از وظایف همکاران ما در دبیرخانه وشورای عالی اشتغال و دربدنه تولید سیاست های اشتغالی کشور است .

 

دکترربیعی اظهارکرد : هدف و چشم انداز ما این است که فقر ونابرابری را کم کنیم .ماباید بر بیکاری انباشته شده غلبه کنیم .به عنوان وزارت کار ازذات افزایش بالای دو درصد نرخ مشارکت خوشحال هستیم  اما به عنوان  تنظیم کننده بازارکاراین رقم نرخ مشارکت یعنی افزایش نرخ بیکاری واین بخش آن نگران کننده است .ماوارث دورانی هستیم که نیروی کاری که باید دردوره خودش وارد بازار کارمی شد دردوره ما دارد به بازار کاروارد می شود . نیروی کاری که ذائقه انتخاب شغلش تغییر کرده است . یعنی ما یک منحنی انتظارازشغل  ویک منحنی واقعیت از شغل داریم ، شکاف بین انتظار از شغل و واقعیت ازشغل یعنی سمت تقاضای شغل و عرضه کاربا هم به نوعی شکاف دارند . ذیل همین سیاست ها از 700هزارشغلی که ایجاد شد و آنالیزی که از این ها انجام شد غالب این ها علامتی به ما می دهد که باید همین پارادایم را دنبال کنیم . غالب شغل های ایجاد به ما علامت همین پارادایم درست را داد که باید آن را دنبال       کنیم .

 

دکتر ربیعی افزود: سهم صنعت سنتی از شغل رو به کاهش است .سهم زنان ازشغل بسیار افزایش پیدا کرده است . این ها علایم بازار کارماست . این نشان می دهد که مامسیرپیچیده تری درپیش داریم .به اعتقاد من ما درستادمان و درسطح استان ها باید هم چالش نظری و هم فکر که چطور باید این سیاست ها را دنبال کنیم پیگیری کنیم . می دانم که سخت است . دراستان به شما می گویند چقدر پول دارید . چقدر منبع بانکی برای اشتغال دارید ؟ درنهایت کسی را که پول بیشتری دارد کانون قرار می دهند . این تغییر شیفت و پارادایم سخت است .

 

وی افزود: نمونه آی سی تی که با کمک دکترواعظی در برخی استانها دنبال کردیم با برنامه ریزی از همین جنس کار را می توانیم در سطح استان ها نیز با کارهایی که بدون تزریق منابع باشد به سمت اشتغال های بزرگ برویم . 700هزارشغل که تاکنون انجام دادیم کاربزرگی بوده است و به رغم اینکه نقادان با چشم بستن برواقعیات چیزی را نشان می دهند که زاییده این دولت نبوده و ما باید پاسخ آن را بدهیم اما در این دولت شغل ایجاد شد اما معتقدیم که باید بیشتر ایجاد شود .

گفتنی است در پایان این گردهمایی یک روزه ازکتاب اشتغال و رشد فراگیرنوشته "آیان ایسلام " درسال 2015 که به تازگی و با تلاش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ترجمه شده است ، رونمایی شد .


ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


جستجو

پربیننده ترین ها

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳

بیمارستان; تخصصی حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه صبح امروز با حضور دکتر ربیعی وزیر; تعاون، کار و رفاه...

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خراسان شمالی از مجتمع صنعتی اسفراین باز...

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

دکتر; علی ربیعی گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان; بخشودگی ج...

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

وزیر; تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : تعداد افرادی که درمرحله نخست; امنیت غذایی قرار گرفت...

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتما...

یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌...

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت سایت آپارات درآمد.

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مراسم تجلیل از زنان کارگر عصر روز گذشته با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،حج...

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

179 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از اقدامات دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفا...

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

دو; بخش ویژه مراقبت از نوزادان روز سه شنبه در آیینی با حضور وزیر تعاون ،; کار و رفاه اجتماعی در...